Administrativně výrobní objekt firmy Tescan II. v Brně - Kohoutovicích

autor: Jan Tesař, Jiří Dostál - S.I.S. spol. s r.o.

 

  • studie
  • dokumentace pro úr, sp
  • realizační dokumentace
  • interiéry
  • autorský a technický dozor

 

projekt: 2011-12, relizace: 2012-13

 

 

 

 

 

Pro našeho dlouholetého klienta firmu Tescan, vyrábějící špičkové elektronové mikroskopy do celého světa, jsme měli možnost navrhnout další vizi jejího rozvoje. Prní významnější projekt pro tuto firmu jsme již realizovali (zde). Tentokrát se jednalo o větší záběr zaměřený primárně na montáž mikroskopů v čistých a superčistých prostorách a dále sofistikované skladování komponentů a administrativní zázemí.

Stávající areál, který firma Tescan zakoupila, se nachází asi 2 km od jejího ústředí v téže městské části. Areál sloužil pro lehkou výrobu, skladování a administrativu, zahrnoval jednu třílodní ocelovou halu s montovanými apendixy překrytými plachtou, energoblok pro areál, vrátnici a několik samostatných skladů a garáží. Investor se rozhodl k postupnému přebudování areálu pro své potřeby. Celý projekt byl rozdělen do několika etap a fakticky trvá doteď. Zde prezentujeme první, a to největší a nejdůležitější etapu, která nastartovala další rozvoj firmy. I když se jedná o objekt, který slouží primárně k montáži mikroskopů a vnitrofiremnímu provozu (administrativní zázemí), investor byl ochoten vynaložit prostředky i na zvýšené architektonické a estetické nároky řešení objektu jako celku za účelem reprezentace firmy před svými zákazníky, ale v neposlední řadě i pro vybudování příjemného pracovního prostředí pro své zaměstnance.

Z bývalého areálu se prozatím zachovala pouze třílodní hala, která byla očištěna od přístavků a půdorysně zarovnána, a energoblok. Vše ostatní bylo odstraněno. Na místě přístavků za stávající halou byl navržen hlavní nový objekt. Objekt zachovává základní členění na tři lodě. Jedná se však o železobetonový monolitický skelet s místními vyzdívkami, který umožňuje různorodé provozní využití.

Nový objekt přiléhá těsně ke stávajícímu objektu ocelové haly. Od ní jej odděluje vysoká stěna přes všechna tři podlaží, od které se odvíjí dispozice nového objektu. V první časti při stěně je hlavní komunikační koridor, který je identický pro všechna tři patra. Na něj jsou navázány hlavní vertikální komunikace - výtahy a schodiště - , za nimi pak jednotlivé dispozice a provozy. Předpokládá se následná výstavba nového objektu v další etapě, která se bude odehrávat v podstatě zrcadlově od této komunikace. Ta se pak stane páteří celého dostavěného objektu.

V objektu první etapy je v prvním patře umístěna montáž mikroskopů v čistých a superčistých prostorech, vývojové laboratoře pro nanotechnologie, čisté předváděcí místnosti, převlékárny a sklady. Ve druhém patře jsou umístěny hlavní šatny, technologie objektu a v krajních částech při fasádách dílny a laboratoře. Třetí patro pak zahrnuje kancelářské plochy včetně přednáškových a jednacích místností, jídelnu s výdejnou a venkovní atrium.

Základní fasáda objektu je obložena deskami eternit v neutrální šedo béžové světlé barvě. Výplně otvorů a prosklené fasády jsou z černých hliníkových profilů. Představená zavěšená fasáda tvořící hlavní motiv objektu je z cementovláknitých perforovaných desek v barvě modro zelené. Jedná se o sjednocující motiv tvořený dvěma horizontálními pásy v úrovni podlahy druhého a třetího patra a propojený střídavými klíny umístěnými před meziokenními pilíři. Klíny odkazují na hlavní prvek loga firmy Tescan. Dynamický a sjednocující motiv, který po dostavbě druhé etapy obemkne a sjednotí celou budovu. Tato druhá fasáda je navržena pouze do výšky dvou pater, takže třetí patro působí jakoby ustoupené. Celá kompozice třípodlažního objektu pak působí výrazně horizontálně a odlehčeně. Třetí patro je ještě ustoupené ze zkosené strany směrem k lesu, kde vznikly dva trojúhelníkové balkony a uprostřed dispozice je čtvercové atrium s osázenou zelení, které lze využít z jídelny a některých kanceláří.

V rámci této etapy byla vybudována nová elipsová vrátnice s hlavním vstupem do areálu, trafostanice, areálové zpevněné plochy - nové povrchy komunikací a parkoviště a upravena a osazena nová zeleň.

V následných etapách bude vybudována druhá část hlavního objektu - více méně identická, zrcadlově obrácená dispozice (zkrácená o zkosenou část) a zvětšená o podzemní patro garáží. V případě potřeby může být na místě energobloku vybudován další objekt, reagující na současné potřeby firmy.

Technické řešení
Celý areál je vytápěn pomocí tepelných čerpadel napojených na geotermální vrty. Tepelná čerpadla připravují médium pro vytápění i chlazení objektu. Vzduchotechnika upravuje vnitřní prostředí v objektu a připravuje vzduch pro čisté a superčisté prostředí v montážních provozech 1NP. Okna jsou chráněna před přehříváním venkovními textilními roletami, na střeše je extenzivní zeleň s akumulační funkcí chladu a vlhka.